Order procedure

  1. Orderprocedure

1.1

Bij BY-POS.nl koopt u producten via de website, E-mail, Fax of telefonisch. De orderprocedure bestaat uit de volgende stappen:

 
  • Selectie van de gewenste artikelen
  • Controle van de ordergegevens
  • Invoer en/of controle van de adresgegevens
  • Betaling
  • Melding van de ontvangst van uw order
  • Orderbevestiging van uw order
  • Aflevering van de producten
  1. Reparatie, wijziging, upgrading

2.1

Bij een reparatie, wijziging en/of upgrading wordt uitgegaan van de werkzaamheden die zijn omschreven. De prijs wordt vastgesteld op basis van de kosten van arbeid, voorrijkosten, eventuele kosten van transport, de kosten van de eventuele gebruikte materialen en behandelingskosten. Onder behandelingskosten wordt mede verstaan de eventuele ver pakking - en verzendkosten als mede eventuele administratiekosten en kosten verband houdende met milieurichtlijnen, alles exclusief BTW. Geen andere kosten kunnen in rekening worden gebracht.

2.2

De klant kan na een gedane prijsopgave evenwel afzien van verdere dienstverlening en betaalt dan het basistarief en indien van toepassing de gemaakte transport- en/of voorrijkosten. De BY-POS (rand)apparatuur wordt vervolgens aan de klant teruggeleverd.

2.3

Indien daarover niets anders is afgesprn, wordt bij de reparatie en/of wijziging gebruik gemaakt van nieuwe onderdelen of, wanneer dit met betrekking tot een.

2.4

Na de werkzaamheden ontvangt de klant een servicerapport met omschrijving van de verrichte werkzaamheden en eventueel vervangen onderdelen.

2.5

BY-POS geeft 1 maand garantie op de door haar uitgevoerde reparatie, wijziging en/of upgrading. Deze garantietermijn staat vermeld op het servicerapport. Aanspraak op garantie kan alleen worden gemaakt onder overlegging van datzelfde servicerapport. Op reparatie van uw BY-POS wordt bliksem -, water - en/of vochtschade wordt geen garantie gegeven, tenzij op de reparatiebon uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld.

2.6

Bij opnieuw optreden binnen de garantietermijn van een storing met dezelfde oorzaak van de klacht worden geen kosten van arbeid en behandelingskosten berekend. Ingeval het vervangen onderdeel opnieuw defect is, wordt ook dat onderdeel kosteloos vervangen. De klant is indien van toepassing geen transport- en/of voorrijkosten verschuldigd.

2.7

Bij opnieuw optreden van dezelfde storing binnen de garantietermijn met een andere oorzaak als die bij het voorafgaande reparatie is geconstateerd, worden de kosten van de nieuwe reparatie aan de klant doorberekend. Ingeval de klant aan heeft gegeven aanspraak te willen maken op garantie en de daarbij behorende bescheiden heeft aangeleverd, zal vooraf een gratis prijsopgave worden verstrekt.

2.8

Bij opnieuw optreden van een andere storing binnen de garantietermijn met een andere oorzaak wordt de reparatieopdracht behandeld als een nieuwe reparatie en gelden geen garantiebepalingen zoals hierboven omschreven.

2.9

Indien na twee achtereenvolgende schriftelijke gereed meldingen de klant gedurende een periode van dertig dagen heeft nagelaten het artikel op te halen, is BY-POS gerechtigd dit artikel te verkopen c.q. te vernietigen. Alle met de reparatie, wijziging, upgrading en/of vernietiging samenhangende kosten zullen door de klant moeten worden voldaan.

2.10

BY-POS hanteert prijsopgave limieten, tarieven en condities en dient deze duidelijk kenbaar te maken aan de klant alvorens tot reparatie wordt overgegaan.

  1. Betaling.

3.1

Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald: iDEAL, vooruitbetaling, Acteraf facturatie 14 (Kopie KVK), per bank, cerditcard . Bij weigering van een afhalen, zullen bij de koper de gemaakte administratie en verzendkosten in rekening gebracht worden. Vooruitbetaling per bank geschiedt door het orderbedrag o.v.v. het ordernummer over te maken op rekening 50.04.25.884 t.n.v. BY-POS BV te Amsterdam. Na ontvangst van de betaling wordt de order verwerkt en de goederen verstuurd.Van de betaalmethoden uitgezonderd afhalen kan alleen gebruik worden gemaakt als aan de voorwaarden van dergelijke methoden, waaronder een controle op kredietwaardigheid van de potentiële koper, is voldaan. BY-POS BV kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite of via een schriftelijke mededeling van BY-POS.nl.

3.2

Bij overschrijding van de door BY-POS.nl schriftelijk aangegeven betalingstermijn, is de koper, vanaf de dag dat de betaling had moeten plaatsvinden, in verzuim.

3.3

Indien de koper enige factuur van BY-POS.nl niet binnen de betalingstermijn voldoet, is de koper automatisch in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling of sommatie nodig is. BY-POS.nl heeft het recht om in een dergelijk geval wettelijke rente zoals bedoeld in artikel 6:119 BW dan wel de handelsvertragingsrente zoals bedoeld in artikel 6:119a BW verschuldigd per jaar of een gedeelte van een jaar over het openstaande bedrag in rekening te brengen

3.4

Indien de betaling door de koper plaatsvindt na aanmaning door BY-POS.nl, is de koper een bedrag van 20,- euro aan administratiekosten verschuldigd. Indien BY-POS.nl de vordering ter incasso uitbesteedt, is de koper tevens alle (buiten)gerechtelijke incassokosten verschuldigd.In geval van niet-tijdige betaling is BY-POS.nl bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden en/of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.